VYKDOTE LAIKINOJO ĮDARBINIMO VEIKLĄ? SUSKUBKITE IKI 2019 M. LIEPOS 15 D., PATEIKTI PRANEŠIMĄ VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI

Prieš daugiau nei du metus įsigaliojęs Darbo kodekso pakeitimas įtvirtino naują reikalavimą laikinojo įdarbinimo įmonėms – „laikinojo darbo sutarties šalis, kaip darbdavė, gali būti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką ir nustatytus kriterijus atitinkanti laikinojo įdarbinimo įmonė“ (DK 72 str. 2 d.).

Kokie tie minėti kriterijai? – Darbo kodeksas nenurodo. Po daugiau nei metų nuo minėto DK pakeitimo – 2018 m. liepos 1 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas. Nutarimu ne tik patvirtintas kriterijų sąrašas, bet ir nustatyta pareiga laikinojo įdarbinimo įmonėms, iki kiekvienų metų liepos 15 dienos pateikti Valstybinei darbo inspekcijai nustatytos formos pranešimą apie atitikimą nurodytiems kriterijams.

Taigi, kokie tie kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinąjį įdarbinimą teikiantis darbdavys?

1.   Nėra sustabdyta ar apribota darbdavio vykdoma veikla;

2. Darbdaviui nėra iškelta bankroto byla, darbdavys nėra likviduojamas ar nepriimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3.  Darbdavys turi ne daugiau nei vieną baudą, paskirtą už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus per paskutinius vienus metus, ir įvykdė visus įpareigojimus (jeigu tokie buvo nustatyti) paskirtus pagal šį įstatymą;

4.   Darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus:

a.  Nebuvo paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą;

b. Buvo paskirta ne daugiau negu viena administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;

5.  Darbdaviui buvo paskirtos ne daugiau negu dvi administracinės nuobaudos už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos pažeidimus;

6. Darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais dėl nusikaltimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo padarymo, prekybos žmonėmis, išnaudojimo priverstiniams darbams ar paslaugoms, naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. Darbdavio vadovas ar jo įgaliotas asmuo nėra pripažinti kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo padarymo, išnaudojimo priverstiniams darbams ar paslaugoms, naudojimosi asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis, kai nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nėra praėję treji metai;

7.   Neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kurie nesumokėti per vieną mėnesį nuo įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui paaiškėjimo laikinojo įdarbinimo įmonei dienos, taip pat neturi įsiskolinimų darbuotojams dėl darbo užmokesčio.

    Pareigos pranešti apie atitikimą aukščiau išvardintiems kriterijams įgyvendinimui, Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius skelbia laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, kurios Valstybinei darbo inspekcijai turi pateikti nustatytos formos pranešimą.

Šių metų laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą ir pranešimo formą galite rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e167ca09d0111e9aab6d8dd69c6da66?jfwid=15ba8myjgc

Primename, pranešimą Valstybinei darbo inspekcijai privaloma pateikti iki 2019 m. liepos 15.

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.