PAKEISTA PAVYZDINĖ DARBO SUTARTIES FORMA


Nuo 2019 m. vasario 12 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu,
„Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo” pakeitimo (2019-02-08 Nr. A1-83, TAR, 2019-02-11), pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma.
Pavyzdinė darbo sutarties forma papildyta, atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir keletu redakcinių pakeitimų.

Darbo sutartyje įterptas naujas punktas, kad Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus.
Kiti pakeitimai yra redakcinio pobūdžio.
Pavyzdinės darbo sutarties formos 8 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„8. Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas.”
Pavyzdinės darbo sutarties 10 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„10. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba kitais atvejais, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 55–57, 59, 61 ir 62 straipsnių nuostatas.”
Pavyzdinė darbo sutartis papildyta nauju 11 punktu:
„11. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.”
Pavyzdinės darbo sutarties 12 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„12. Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytus atvejus.”
Pavyzdinės darbo sutarties 13 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„13. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatytais pagrindais.”
Pavyzdinės darbo sutarties 14 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)
„14. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.”


https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8f45f022e3c11e9a505bd13c24940c9?jfwid=-g0zrz9rgo

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.