2020 m. balandžio 7 d. Seimas Priėmė Užimtumo įstatymo pakeitimus, 2020 m. balandžio 8 d. įsigaliojo LR Darbo kodekso pakeitimai, reglamentuojantys prastovos skelbimą dėl ekstremalios situacijos ir karantino.

Darbdaviai skelbdami darbuotojams prastovas, kuriems šiuo metu negali suteikti darbo sutartyje sulygto darbo ar  dėl darbo organizavimo ypatumų negali skirti darbo nuotoliniu būdu ir siekdami pasinaudoti valstybės pagalba, subsidijuojant darbo užmokestį prastovų metu turi atitikti šias sąlygas:

 

 1. Kada įmonės gali skelbti prastovą:

 • Kai darbdavys dėl LR Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

 • Prastovas ekstremaliosios situacijos ir karantino metu taip pat gali skelbti ir socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės. Prastovos metu vietoj įprastos subsidijos darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms bus mokama subsidija darbo užmokesčiui už prastovas. Socialinėms įmonėms, ketinančioms gauti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojų prastovas, taikoma bendra subsidijavimo už prastovas tvarka.

 •  
 1. Prastovos rūšys:

 • Prastova darbuotojui gali būti skiriama pilną darbo laiką arba dalinė.

 • Darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis).

 •  
 1. Darbo užmokestis prastovos metu:

 • Prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka darbo užmokestį, ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga,kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

 • Dalinės prastovos atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokamas darbo užmokestis, ne mažesnis kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė proporcinga prastovos laikui.

 •  
 1. Subsidijos dydis ir mokėjimo trukmė:

 • Subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti mažesnis kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga ir negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis, ir darbdavio pasirinkimu sudaro:

 • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA).

 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1MMA). 

 •  
 1. Kur kreiptis dėl subsidijos skyrimo ir kokia tvarka:

 • Kreiptis Jeigu darbuotojui prastova DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas.

 • Siekiant gauti subsidiją į Užimtumo tarnybą kreiptis pateikiant dokumentus elektroniniu paštu į Klientų aptarnavimo departamentus, pasirašius elektroniniu parašu arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota.

 • Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami šie dokumentai:

 1. Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. 

 2. Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. 

 3. Atkreiptinas dėmesys, kad darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dėl asmens duomenų perdavimo Užimtumo tarnybai.

 4. Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, kopija. Įsakyme (pranešimo apie prastovas formose) būtinai turi būti nurodyta, kad prastova skiriama vadovaujantis LR Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. 

 1. Kreipiantis dėl subsidijos kitais mėnesiais, teikiami aukščiau 2 ir 4 punktuose nurodyti dokumentai bei darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai.

 •     Dokumentai Užimtumo tarnybai teikiami ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

 

 1. Kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, gaudamas subsidiją ir kokios galimos pasekmės nesilaikant įsipareigojimų?

 • Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.

 • Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) nustačius, kad darbuotojas, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sprendimo nutraukti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą priėmimo privalo grąžinti visą iki nurodyto sprendimo priėmimo jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas minėtas pažeidimas.

 • Darbdaviai, kuriems subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 procentų darbuotojų, kuriems buvo paskelbta prastova ir už juos mokama subsidija darbo užmokesčiui, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal DK darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, ar dėl darbuotojo mirties, dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.

 •  
 1. Pranešimai Valstybinei darbo inspekcijai apie darbuotojų prastovas

 • Darbdaviai, kurie darbuotojams paskelbė prastovas vadovaujantis LR Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo, turi informuoti Valstybinę darbo inspekciją užpildant internetiniame puslapyje vdi.lt pateiktą formą.

 • Iš naujo informuoti Valstybinę darbo inspekciją reikia tuo atveju, jei daugumai darbuotojų prastova būtų atšaukta, tačiau keliems darbuotojams ji dar galiotų.

 • Tuo atveju, jei prastova (dalinė prastova) paskelbta iki karantino pabaigos, pranešime nurodoma pateikimo dienai žinoma LR Vyriausybės patvirtinta karantino pabaigos diena.

 • LR Vyriausybei pratęsus karantino laikotarpį, pranešimą VDI būtina pateikti iš naujo, nurodant tuos pačius įmonės, įstaigos ar organizacijos duomenis ir nurodant naują paskelbtos prastovos (dalinės prastovos) laikotarpį.

 • Nuorodą į VDI pranešimo apie prastovas formą.

 

 

 

 

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.